SUP Tihany | SUP bérlés Tihany | SUP jóga Tihany

SUP Tihany,SUP bérlés Tihany,SUP jóga Tihany
SUP Tihany,SUP bérlés Tihany,SUP jóga Tihany

SUP TIHANY

TAvaly nyáron SUPpot vásároltunk és a felfújható sup matracot betéve a kocsiba kirándultunk a Balaton körül.Ebből az emlékből idézünk most néhány sort a sup bérlés poszt kategóriában és a látnivalókat is megemlítjük : A sátortábor lépcsőzetesen terül el a fél-szigetet körülvevő hegykoszorú oldalában. Felverjük sátrainkat, azután indu-lunk a hegytetőre, hogy szétnézzünk ebben a különleges kis világban. Elha-ladunk a félezer évvel ezelőtt elpusztult Újlak község piciny templomának romjai mellett, és máris fenn vagyunk az első
csúcson. Innen jól beláthatjuk az egész félszigetet. Tihanyt három oldalról a Balaton víz-tükre öleli körül, és keskeny földsáv köti össze a szárazfölddel. Bármerre nézünk, magas hegykoszorú húzódik a partok mentén, a félsziget belseje pedig mély, mint egy tál. Valamikor Tihany hegyei tűzhányók voltak, de már régóta kialud-tak. Mégis érdekes a történetük, hiszen ezek a ma már kihűlt vulkánok hozták létre egykor a félszigetet. Két-hárommillió évvel ezelőtt még sok tűzhányó működött a Balaton északi partján.

SUP bérlés Tihany

Kicsit elkanyarodtunk a SUP témakörétől,de lentebb ez is szerepelni fog,még maradjunk a leírásnál : Persze, akkor még nem volt meg a tó, söt még a medencéje sem. Ezek a kisebb-nagyobb vulkánok hosszú-hosszú ideig öntötték magukból a föld mélyének meg-olvadt közeteit, a forró lávát, aztán las-sanként elcsöndesedtek, kihűltek. Ekkor a mai Tihany alatt még egyszer megmozdult a föld. Repedések nyíltak rajta, gőzölgött, füstölgött az egész vi-dék. Láva azonban már nem tudott fel-törni az elgyengült vulkánokból, csak kőzetport, sziklatörmeléket és forró isza-pot hánytak ki magukból. A vulkáni porból keletkezett puha kőzet építette fel aztán a félszigetet. A tűzhányók ki-törése előtt évmilliókon keresztül tenger hullámzott Tihany helyén is. De a vulkánosság megkezdődésének idején már kiszáradt, s homokos tengeri üledékekre hullott a hegyekből kirobbant kőzetpor, befedte, mindmáig megőrizte őket.

SUP jóga Tihany

Tudjuk,hogy sokakat érdekel a sup jóga témaköre is, de még mindig maradjunk a leírásnál : A tihanyi hegyek aljából ma is seregestül szedik ki a gyerekek az őstengeri kagylók megkövesedett maradványait, amelyeket „kecskekörömnek” nevezve árulgatnak.
És mindjárt mesét is mondtak. Mert Tihany nemcsak a természt. kaságok, hanem a regék és rti,•,1 je is. A „kecskeköröm” meséje egy t,z, ges királylányról szól, aki arany.»/OH1 kecskéket legeltetett Tihany hegyei►►, A királylány nagyon gógyis volt, nem állt szóba senkivel, még a Balaton urának, a I Itillámkirálynak a fiával sem. A szelíd lelkű királyfi belehalt reménytelen sze-relmébe, mire apja, a bősz Hullámkírály átkot szórt a lányra és aranyszőrű kecske-nyájára. Az átokra kigyulladtak Tihany hegyei, s a Balaton rettenetesen háborogni kezdett. A gőgös királylányt egy sziklaüreg zárta magába, megrémült kecskenyája pedig belerohant a tóba. Ott is veszett mind egy szálig. A Balaton azóta is dobálja ki magából a kecskekör-möket. Tihanyt járva a háromszög alakú, éles kagylómaradványokon, a „kecskekör-mökön” kívül más természeti érdekes-séggel is találkozunk. Közel a félsziget közepén csillogó Belső-tóhoz, sárgás-vörös szikladudorokra bukkanunk, gej-zírkúpoknak nevezik őket. Érdekessé-gük, hogy kürtőszerű üreg van bennük, amelyen át körülbelül félmillió évvel ezelőtt magas vízoszlopok törtek fel itt a föld mélyéből. A kialvóban levő, elgyengült tUz,11.ufvók ekkor már kőzet-port sem tudtak felhozni, csak forró vizet löktek ki magukból. Több mint száz hőforrás – úgynevezett gejzír műkö-dött Tihanvban. A felszökő vízoszlopok ásványi anyagok lerakódásából kelet-keztek a sargásvöröses forráskúpok, ha-zánk ritka természeti emlékei. í la másutt is akarmink ilyen gejzírkürtőket látni, Izland szigetére vagy Amerikába kellene utaznunk. A legnagyobb gejzírkúp, az Aranyház tetejéről jól beláthatjuk a vidéket. Előt-tünk csillog a nádszegélyes Belső-tó vize. Ez a kerek kis tó is földrajzi nevezetes-ség és sup túrára is talán alkalmas : huszonöt méterrel magasabban fekszik, mint a Balaton.

A SUP a Balaton és Tihany meséje emlékeimből

Partján hallgatag horgászok kuporognak; süllőre meg pontyra lesnek. Nem messze, egy lapos hegytetőn az alig ezer lakosú Tihany falucska sötét-szürke vulkáni kövekből rakott házai so-rakoznak. Több ezer év óta él az ember Tihany félszigetén. A legrégibb lakók mintegy 300o évvel ezelőtt az Óvár nevű egykori tűzhányó tetején telepedtek meg. A kráter szélét kövekkel és földdel ma-gasították fel, valóságos erődítményt épí-tettek. Ennek védelme alá húzódtak, ha ellen-ség fenyegetett. Ezt a mindmáig épség-ben megmaradt őskori földvárat Tihany minden látogatója megcsodálja. A régi magyarok is az Óvár jól véd-hető tetején telepedtek meg először. Ké-sőbb kővárat építettek arra a helyre, ahol most a kéttornyú templom áll. Ma már nyomát sem találjuk, pedig erős vár volt. Falait három oldalról meredek lejtő, kö
rös-körül pedig a tó vize oltalmazta. Védte a természet, és védték híres vár-kapitányai, akik gyakran kiálltak egy szál karddal megvívni a török vezérekkel.

A SUP túránk leírása ezzel még nem ért véget,hanem a következő fejezetben itt folytatjuk a Balatoni SUp Center oldalán : Stand Up Paddle

Summary
Review Date
Reviewed Item
SUP Tihany
Author Rating
5